Betingelser

GENERELT

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg og utleie fra Akershus Catering AS.

Salgsbetingelsene gjelder enten salget skjer til næringsdrivende eller privatpersoner/forbrukere

Salgsbetingelsene utgjør sammen med ordrebekreftelsen det samlede avtale grunnlaget. Det er i disse salgsbetingelsene stillet krav til skriftlighet, og dette er oppfylt ved bruk av e-post, brev eller telefaks.

 

PARTER

Selger er Akershus Catering AS. Forretningsadressen er Strandveien 35, 1392 Vettre.

Kjøper er det subjekt som er oppført som kjøper.

 

BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESSEN

Det foreligger en forpliktende avtale mellom kjøper og selger fra det tidspunkt selger har bekreftet ordren. Innholdet av den bindende avtalen mellom partene er hva som uttrykkes i ordrebekreftelsen og utstyrsliste.

 

PRISER

Alle priser er oppgitt pr. person og inkl MVA (15 %)

Vi forbeholder oss retten til endringer i prisene ved spesielle bestillinger, og prisoppgang fra leverandører. De avtalte priser er de priser som følger av ordrebekreftelsen.

Transportostnad inkl. 15% MVA vil bli påført faktura

Alle priser er oppgitt med 15% MVA, men ved leie av kokk/servitør faktureres alt med 25%MVA!

BETALING

Bedriftskunder gis 7 dagers betalingsplikt utsatt fra og med påfølgende uke etter leveranse, eller etter egen avtale (ønskes firmaavtale kan dette avtales særskilt).

Faktura sendes normalt ut elektronisk.

Privatkunder betaler med bankkort/visa (bankaxept) ved leveranse, vi har betalingsterminaler med i alle bilene.
– vi tar dessverre ikke imot kredittkort som Amex, Diners

OBS! I begge tilfelle belastes morarenter i henhold til morarenteloven ved forsinket betaling.

 

DEPOSITUM

Dersom bestilling overstiger 35.000,- inkl. mva, kan Akershus Catering AS kreve et depositum, eller reservere et beløp tilsvarende 30 % av kjøpesummen på kredittkort.

 

LEVERING OG FORSINKELSE

Levering av varene skjer på den måten, på det stedet og til det tidspunkt som er angitt/avtalt i ordrebekreftelsen. Selgeren har risikoen for varene inntil levering har funnet sted.

Ved forsinket levering kan kjøper kreve et slikt prisavslag:

  • 45 min til 1 time forsinkelse – 10 %
  • Utover en times forsinkelse – 15 %

Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdbeføyelser gjeldende enn det regulerte prisavslaget.

Dersom kjøper vil påberope seg forsinkelsen som grunnlag for prisavslag, må den næringsdrivende kjøper reklamere ved levering, og under enhver omstendighet før betaling har funnet sted. Forbrukerkjøperen må reklamere innen rimelig tid.

 

UNDERSØKELSE AV VARENE

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om de foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen.

 

MANGLER

Mener kjøper det foreligger avvik i forhold til ordrebekreftelsen hva angår de leverte næringsmidler (mengder, antall, kvalitet m.m.), må næringsdrivende kjøper reklamere umiddelbart etter at undersøkelsen, er eller skulle vært foretatt, og før næringsmidlene er fortært. Forbrukerkjøperen må reklamere innen rimelig tid.

Mener kjøperen det foreligger avvik i forhold til ordrebekreftelsen / utstyrslisten hva angår leid utstyr (leverte glass, fat, service, bestikk, telt m.m.), må den næringsdrivende reklamere innen tre dager etter levering, og under enhver omstendighet før fakturaen er betalt.

Forbrukerkjøperen må reklamere innen rimelig tid.

Hvor det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag begrenset oppad til det betalte – /fakturerte beløp, eksklusiv merverdiavgift.

Andre misligholdbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende.

Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted.

Selgeren er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes. Denne ansvarsbegrensningen gjelder absolutt.

 

ENDRING AV ORDRE

Det foreligger en bindende avtale mellom kjøper og selger ved utstedelse av ordrebekreftelsen, jfr. ovenfor.

Kjøper kan endre sin bestilling etter samtykke fra selger, eller minimum 3 dager før levering. Utstedelse av en ny og korrigert ordrebekreftelse uttrykker at et slikt samtykke er gitt fra selger.

 

UTSTYR

Næringsmidler leveres på og i; engangs fat/boller, porselen, terrakotta, sølvfat, stålfat, bakker, termokasser etc.

Dette er selgers eiendom og skal tilbakeleveres til selger slik det fremgår av utstyrslisten med unntak av engangsemballasje/utstyr. Kjøper er ansvarlig for å erstatte selger gjenanskaffelseskostnadene for utstyr som ikke er tilbakelevert innen fjorten dager etter levering, eller som er ødelagt ved tilbakeleveringen. Erstatningen faktureres særskilt til kjøper.

 

TVISTER

Eventuell uenighet eller tvister som springer ut av denne avtale skal partene forsøke å løse i minnelighet. I mangel av minnelig løsning, vedtar partene Oslo tingsrett som verneting.

Vårt ordrekontor har åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 til 16.00
Kjøkkenet er åpent alle ukens dager

Alle våre priser er inkl. 15 % mva.

Pant for stativer og annet utstyr kommer i tillegg. Alt utstyr skal leveres tilbake innen 4 dager.

Bestillingen din blir bekreftet! Ta kontakt for firmaavtale.